کد پنهان روی کفش های مگان مارکل به دلیل سردرگمی طرفداران توضیح داده شده است


دوشس ساسکس به خاطر انتخاب لباس های ظریفش شناخته شده است، اما یکی از لباس های کلاسیکی که او این هفته پوشید، طرفداران را با چشمان عقابی گیج کرد، اما کارشناسان به سرعت معنای بسیار ساده آن را توضیح دادند.

کد پنهان روی کفش های مگان مارکل به دلیل سردرگمی طرفداران توضیح داده شده است