کلیپ های آهسته خوانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استراتژی های تندخوانی


محمدرضا بردستمالچی، مشاور را انتخاب کنید و انتخاب کنید محقق آموزشی همراه خود حضور در یک واحد این سیستم تلویزیونی با اشاره به علل آهسته مطالعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید استراتژی ها فوری مطالعهصحبت. در فیلم زیر گوشه هایی اجتناب کرده اند آگاه های این محقق آموزشی را بیانیه می کنید.