گروه ملل: منقل بس ۲ ماهه تجدیدپذیر امکان صلح ایمن در یمن را لوازم

دو ماه آتش بس قابل تمدید

حیف ما – هانس گراندبرگ، فرستاده ویژه گروه ملل متحد روز پنجشنبه به شورای ایمنی ذکر شد کدام ممکن است منقل بس ۲ ماهه تجدیدپذیر کدام ممکن است توسط گروه ملل متحد بین طرف های حاوی در یمن تحریک کردن شده است، شکسته نشده دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکان صلح ایمن را لوازم.

اولین منقل‌بس سراسری در شش سال قبلی مصادف همراه خود تحریک کردن ماه مبارک رمضان بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای ادغام کردن مقرراتی برای افزایش حرکت آزاد غیرنظامیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید موارد {در سراسر} ملت مبارزه‌زده است. فرستاده گروه ملل این حرکت را “دوم” دلداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانی برای بدست آوردن به صلح دانست.

تأمین: news.un.org۲ ماه منقل بس قابل تمدید