۱۲۵ معترض به پلیس معرفی شده است شدند صبح – بیگ ۲۴ خبر


به همان اندازه ساعت ۹:۴۰ صبح، ۱۲۵ معترض {به دلیل} اقدام موضوع ماده ۱۸۲ قوانین معامله با به تخلفات اجرایی (عدم اطاعت اجتناب کرده اند تقاضا قانونی سرباز هر دو مأمور پلیس) به پلیس راه اندازی شد شدند.

این خبر را زرزند گابریلیان، رئیس اداره روابط، تحلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید {اطلاع رسانی} اداره کل روابط کلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {اطلاع رسانی} پلیس راهور در اختیار «آ۱+» قرار داد.

بر مقدمه قوانین کپی رایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حقوق تکیه کن، تکثیر گزیده مطالب خبری نباید بخش قابل توجهی اجتناب کرده اند مطالب خبری را بدیهی تدریجی. هنگام بازتولید گزیده ای اجتناب کرده اند مطالب خبری در مکان، اشاره کردن عنوان رسانه در عنوان گزیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این توصیه لینک پرانرژی مکان الزامی است.