۶ دلیل برای توقف یا کاهش پرداخت های شما – اخبار


فهرست کاملی از آنچه ممکن است باعث تغییر شرایط شود در gov.uk موجود است.

  • شما مدیون اعتبار جهانی هستید

اگر فردی پیش پرداخت، پرداخت سختی یا پیش پرداخت بودجه دریافت کرده باشد، این مبلغ از پرداخت های اعتباری جهانی آینده حاصل می شود.

چون اینها از نظر فنی همه وام هستند، باید بازپرداخت شوند.

  • شما توسط DWP مجازات شده اید

برای به رسمیت شناختن جهانی، افراد باید با وظایف مختلفی از جمله جستجوی شغل و شرکت در مصاحبه های مرکز کار موافقت کنند.